Izjava o pristupačnosti

Izjava pristupačnosti je zadnji put ažurirana 03.12.2021. U slučaju promjena sva ažuriranja će biti objavljena na ovoj stranici

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Parkovi i nasadi d.o.o. obvezan je svoju internetsku stranicu https://trznicesplit.com/ učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine br.17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i vijeća. Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu https://trznicesplit.com/.

Stupanj usklađenosti

Ova Internetska stranica je djelomično usklađena sa Zakonom i Direktivom EU 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj

Nakon provedene samoprocjene Parkova i nasada d.o.o. utvrđeno je da zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive EU 2016/2102. određeni dijelovi nisu u skladu sa zahtjevima pristupačnosti po pitanju operabilnosti i stabilnosti. To su slijedeći dijelovi:

 1. dio tekstova je prikazan u obliku slike,
 2. Pojedini Microsoft Office dokumenti stariji od ove izjave koriste se fontovi sa
  serifom čija veličina je manja od 12 pt, a sav tekst nije poravnan lijevo,
 3. pojedini PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija
  za pristupačnost.
 4. Ova Izjava sastavljena je 16. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je
  proveo Parkovi i Nasadi d.o.o.
  Povratne informacije i podaci za kontakt
  Osoba zadužena za sve uočene nepravilnosti u smislu Zakona i Direktive EU
  2016/2012 i davanje povratnih informacija je službenik za informiranje Parkova i
  Nasada d.o.o., Maja Klarić Kukuz.
  Zahtjevi se mogu dostaviti poštom na adresu: Parkova i Nasada d.o.o. , Kavanjinova 2, 21000 Split, Fax-om: 021 505-808 ili elektronski na e-mail:
  sluzbenik.informiranje@parkovi-st.hr.

 

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje 3
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
Email: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr